Burs Süreleri ve Burs Kesilmesi Hakkında

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BURSU VE İNDİRİM ORANLARI

ÖSYM Bursu

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre YKS Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burslardır. Bunlardan; Tam Burs: Öğrenim ücretinin tamamını, %75 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte üçünü, %50 İndirim: Öğrenim ücretinin yarısını, %25 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.

İndirim ve burslar öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır.

Üniversiteye giriş bursu ve indirimler öğrencinin kayıtlı olduğu hazırlık sınıfı, ön lisans ve lisans programlarında normal öğrenim süresince devam eder.

İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfı eğitimi almak isteyen öğrenciler, Üniversiteye Giriş Bursu ve diğer burslardan yararlanamaz. 

Tercih Bursları

Üniversitemizin programlarından birine, ilk 5 sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere verilen bursları kapsar.

Üniversitemiz programlarını, birinci sırada tercih edip yerleşen öğrencilere %30, ikinci veya üçüncü sırada tercih edip yerleşen öğrencilere %25, dördüncü ve beşinci sırada tercih edip yerleşen öğrencilere %20 oranında tercih bursu verilir

Tercih bursu oranı, öğrencinin varsa üniversiteye giriş bursu düşüldükten sonra kalan öğrenim ücreti üzerinden indirim şeklinde uygulanır. Tam burslu olarak yerleşen öğrencilere tercih bursu verilmez.

Tercih bursu, öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans, lisans programının normal öğrenim süresince not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder. Burs, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının normal öğrenim süresini kapsar.

Akademik Başarı Bursu

Öğrenim süresi boyunca her eğitim ve öğretim yılının sonunda akademik başarı durumlarına göre normal öğrenim süresi içerisinde verilen burstur.

Akademik Başarı Bursu, Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda 8 ay boyunca verilecek nakit burslardan oluşur.

Akademik Başarı Bursu, üniversitemiz programlarında bir önceki yılda elde edilen başarı durumuna bakılarak, sınıf bazında hesaplanır. Akademik Başarı Bursu alacak öğrencilerde, ilgili yıl içinde en az 50 AKTS kredilik ders alması ve ilgili yılın YNO’sunun en az 3.50 olması şartı aranır.

Akademik Başarı Bursu, sınıf başarı sıralamasında ilk 3 sırada yer alan öğrencilere verilir.

Akademik Başarı Bursu, yalnız öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerlidir.

Akademik Başarı Bursu alan öğrenci, sonraki yıllarda da yukarıda belirtilen şartları karşılaması durumunda normal öğrenim süresi içerisinde Akademik Başarı Bursu alma hakkına sahiptir.

Akademik Başarı Bursu üniversitemizde öğrenime fiilen devam edilmesi halinde verilir. Bursun ödeneceği eğitim öğretim yılında geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapılması halinde ödeme yapılmaz.

Hafızlık Bursu

Hafızlık Bursu Üniversitenin İslami İlimler Fakültesi’ne kayıtlı öğrencilere verilen bursları kapsar. İslami İlimler Fakültesinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nca (DİB) verilen hafızlık belgesine sahip öğrencilerine normal öğrenim süresi içinde öğrenim ücreti üzerinden %100 hafızlık bursu indirimi uygulanır. Hafızlık bursuyla ilgili bu maddede öngörülen imtihan Fakülte Dekanı tarafından teşkil edilen Hafızlık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Öğrencinin bu imtihanda başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir.

 Hafızlık bursuna hak kazanabilmek için;

a) Üniversitemize yeni kayıt yaptıran veya yatay geçiş yoluyla gelen öğrencinin kayıt sırasında hafızlık belgesini ibraz etmesi ve belgenin kayıt tarihinden önceki 18 ay içinde alınmış olması; bu süre içinde DİB tarafından hafızlık tespit imtihanı yapılmamışsa en son yapılan imtihanda alınmış olması,

b) Hafızlık belgesinin son 18 aydan önce alınmış olması halinde Hafızlık Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili akademik yılın başlamasından itibaren 3 ay içerisinde yapılacak imtihanda başarılı olunması,

c) Hafızlık belgesinin öğrenime devam ederken alınmış olması halinde bu belgenin takip eden akademik yıl için kayıt yenileme tarihine kadar Fakülte Dekanlığına ibraz edilmesi,

ç) Hafızlık bursundan yararlanılan yarıyıllarda en az 28 AKTS kredilik ders alınması,

d) Sonraki yıllarda kayıt yenileme tarihinden önce Dekanlık tarafından belirlenen tarihte Hafızlık Değerlendirme Komisyonunun yapacağı imtihanda başarılı olunması şarttır.

Öğrencinin

a) Bir akademik yarıyıl sonundaki Dönem Not Ortalamasının (DNO) 2.50’nin altına düşmesi,

b) Bir akademik yarıyılda aldığı ders sayısının en az % 50’sinden devamsızlık nedeniyle başarısız olması,

c) Hafızlık Değerlendirme Komisyonunca yapılan imtihana katılmaması veya imtihanda başarısız olması,

ç) Hazırlık sınıfına devam etmeyen öğrenciler ile kur eğitimlerinden başarısız olan öğrencilerin sonraki yarıyılda Bursu kesilir. Öğrencinin başarılı olması halinde bursu devam eder.

Beşinci fıkrada belirtilen sebeplerle bursu kesilen öğrenci daha sonra gerekli şartları sağladığı takdirde takip eden eğitim-öğretim yılından itibaren burstan tekrar yararlanabilir.

Üniversitemizin başka bir programına yatay geçiş yapan öğrencinin bursu sonlandırılır.

Disiplin soruşturması sonucu kınama ve üstü ceza almış öğrencinin bursu bir daha verilmemek üzere kesilir.

Öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlamayan öğrencinin bursu sonlandırılır.

Hafızlık belgesinin bu maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen 18 aylık süreden daha eski tarihli olması halinde öğrenciden kayıt sırasında ilk yarıyıl ücreti tahsil edilir. Hafızlık Değerlendirme Komisyonunca yapılan imtihanda başarılı olması halinde ödemiş olduğu yarıyıl ücreti kendisine imtihan sonucunun ilan edildiği tarihi takip eden 2 ile 4 ay arasında iade edilir.

Burs hakkının devamı için her eğitim-öğretim yılı kayıt yenileme tarihinden önce yapılan imtihana mücbir sebeple katılamayan öğrenci Dekanlıkça uygun görüldüğü takdirde ayrıca yapılacak imtihana alınır. Bu imtihana katılmayan veya başarısız olan öğrenci hafızlık bursundan yararlanamaz.

Bu maddedeki hükümler kayıt donduran öğrenciler hakkında da uygulanır.

Mücbir sebep sayılan haller hakkında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır. Sağlık problemi nedeniyle imtihana katılmayan öğrencinin devlet hastanesinden alınmış heyet raporu ibraz etmesi gerekir.

YKS Derece Bursu

YKS Derece Bursu, YKS sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarına kayıt yaptıran ve ilgili sıralamalarda yer alan öğrencilere normal öğrenim süresi içerisinde, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda her yıl 8 ay süreyle verilen nakit bursu kapsar.

  • İlk 3000 içinde yer alan öğrencilere 1000 TL,
  • 3001-6000 arasında yer alan öğrencilere 750 TL,
  • 6001-10.000 arasında yer alan öğrencilere 500 TL,

Öğrencinin bir akademik yarıyıl sonundaki Dönem Not Ortalamasının (DNO) 2.50’nin altına düşmesi ve/veya bir akademik yarıyılda seçtiği ders sayısının en az % 50’sinden devamsızlık nedeniyle başarısız olması halinde, YKS Derece Bursu kesilir. Bir sonraki dönem devam ve başarı şartını yerine getiren öğrenciye izleyen yarıyılda bursu ödenmeye yeniden başlanır.

YKS Derece Bursu alacak olan öğrencilerden, ilgili dönem içerisinde en az 28 AKTS kredilik ders alma şartı aranır.

Geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapma hallerinde YKS Derece Bursu kesilir. Hazırlık sınıfına devam etmeyen öğrenciler ile kur eğitimlerinden başarısız olan öğrencilerin sonraki yarıyılda YKS Derece Bursu kesilir. Öğrencinin başarılı olması halinde bursu devam eder.

Sıralamalar, programlar ve ödenecek burs miktarı Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

DESTEK BURSLARI

Spor Bursu

Ülkemiz Milli sporculardan lisansı aktif olarak devam edip üniversitemize yerleşen öğrencilere % 100 indirim bursu verilir. Ancak milli müsabakalara 1 yıl süreyle katılmayan öğrencinin bursu kesilir. Bursu kesilen öğrencinin öğrenim gördüğü yıl içerisinde tekrar müsabakaya katılması halinde belirlenen burs bir sonraki eğitim-öğretim yılında uygulanır.

Bireysel veya takım spor dallarında, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılarak ilk üç derece içerisinde yer alan öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda ödül verilir.

Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek spor dallarında profesyonel lig kulüplerinde lisanslı ve aktif olarak spor yapan öğrencilere belirlenen oran veya miktarda burs verilir.

Sanat, Proje, Yarışma ve Temsil Bursu

Ulusal veya uluslararası alanlarda Üniversitemizin ilgili birimlerinin bilgisi dâhilinde yürütülen proje ve yarışmalarda başarı elde eden ve başarısı burs komisyonunca kabul edilen öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda ödül verilir.

Aile İndirimi Bursu

Üniversitemizin ücretli programlarına veya kısmi burslu programlarına kayıt olan anne,baba,çocuk,eş ve kardeşlerden her birine, normal öğrenim süresi içerisinde aynı anda kayıtlı olduğu süre boyunca %10 ücret indirimi uygulanır.

Şehit Yakınları ile Gazi ve Gazi Yakınlarını Destekleme Bursu

Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğünden şehit veya gazi belgesi ibraz etmesi şartıyla şehit eşi ve çocuklarına %100, gazinin kendisi, eşi ve çocuklarına %50 oranında indirim bursu uygulanır.

Şehit ve Gazi Bursları azami öğrenim süresince verilir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mezunları Bursu

Üniversitemizin ön lisans programlarından mezun olup Dikey Geçiş Sınavı (DGS) veya Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) ile üniversitemizin lisans programlarına kayıt olan öğrencilere, ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden %25 oranında indirim bursu uygulanır.

Üniversitemiz programlarından mezun olup, lisansüstü programlara kayıt olan öğrencilere burs yönergesinin 19. maddesinin hükümleri uygulanır.

Mezunlar Bursu normal öğrenim süresince verilir.

DİĞER BURSLAR

Bilim Tarihi Programı Bursu (Fuat Sezgin Vakfı)
Bilim Tarihi bölümünü kazanarak kayıt yaptıran öğrencilere, gerekli koşulları sağlamaları halinde Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından burs verilmektedir. (İlgili burs tamamen ilgili vakıf tarafından sağlanmaktadır; üniversitemizin sorumluluğunda değildir)

2022 YKS sonuçlarına göre Bilim Tarihi bölümüne;

  • En yüksek ilk beş sırayı paylaşarak tercih edip yerleşen öğrencilere 1000 TL
  • En alt beş sıralamayı paylaşarak tercih edip yerleşen öğrencilere 500 TL
  • Bu iki kategori arasında kalarak bölüme giriş yapan öğrencilere 750 TL,  4 yıl boyunca yılda 8 ay olmak üzere aylık burs ödemesi yapılır.

*Bursun kesilme şartları ile ilgili Fuat Sezgin Vakfından bilgi alınması önemle rica olunur.

Çift Anadal ve Yan dal Bursu

Anadal programında akademik başarı sağlayarak Çift Anadal (ÇAP) veya Yan dal eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerden ikinci Anadal ve Yan dal eğitiminde öğrenim ücreti alınmaz.

ÇAP programındaki öğrenimini normal süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilerden, kalan öğretim süresince ÇAP programı ücreti alınır.

Yan dal programını 4 yarıyıl içerisinde bitiremeyen öğrenciden kalan öğrenim süresi için Yan dal öğrenim ücreti alınır.

Yatay Geçiş Bursu

Merkezi Yerleştirme puanıyla veya AGNO ile Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Yatay Geçiş Bursu öğrenim gördüğü süre dikkate alınarak normal öğrenim süresince geçerlidir.

Üniversitemiz öğrencisi iken Merkezi Yerleştirme veya AGNO ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan ve en az bir dönem öğrenim gördükten sonra tekrar yatay geçiş yolu ile üniversitemize geri dönüş yapan öğrenci hak kazandığı Üniversiteye Giriş Bursundan yararlanabilir, Tercih Bursu ve YKS Derece Bursundan yararlanamaz.

Birden Fazla Bursa Hak Kazanma

(1) Birden fazla burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca tek bir burs veya indirimden yararlanma hakkına sahiptir.

(2) Üniversiteye Giriş Bursu ile yerleşen öğrenciler, hak kazanmış olmaları halinde diğer burslardan tercih ettikleri birini daha alabilir.. Hak kazanılan ikinci burs üniversiteye giriş bursu düşüldükten sonra kalan öğrenim ücreti" üzerinden indirim şeklinde uygulanır. 

(3) Kardeş indirimi ve nakit ödeme indirimi şeklinde uygulanan burslar 1. ve 2. fıkrada belirtilen sınırlamalara tabi değildir.

*Disiplin soruşturması sonucu kınama veya uzaklaştırma cezası alan öğrencinin Üniversiteye Giriş Bursu hariç tüm bursları bir daha verilmemek üzere kesilir.

Diğer Hükümler

Normal öğrenim süresi içerisinde geçici ayrılan (kayıt donduran) öğrencilerin hakları izinli sayıldıkları süre kadar saklı kalır.

Mütevelli Heyet tarafından yeni bir belirleme yapılmadığı takdirde bir önceki yıl için belirlenen burs miktarları, takip eden akademik yıllarda uygulanmaya devam eder.